Utdanning og utvikling

Utdanning og organisasjonsutvikling er viktige investeringer i jobben med å styrke idrettens rolle i samfunnet.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Dette gjelder både i forhold til aktivitet og i forhold til drift av idrettsklubber og lag.

Særkretsene og særforbundene bidrar med utdanning på områder som gjelder den enkelte idrett. For eksempel trenerkurs i håndball eller dommerkurs i fotball.

I til dette finnes det svært mange kurs som passer for flere idretter. Blant annet har idretten et klubbutviklingsprogram, som består av mange nyttige kurs. Her kan en gjennomføre enkeltkurs eller gjennomføre klubbutvikling, hvor en tar for seg ståsted, målsettinger og tiltak.

Det er også utviklet et kurskonsept som tar for seg idrettsrådets rolle i forhold til idrettslagene, i forhold til kommunen og i forhold til idrettskretsen.

Både særforbund, særkretser og idrettskrets tilbyr gratis startkveld til idrettsklubber og lag. Her ser en på hva som fungerer bra, hva som kan forbedres og hvordan en evt. skal gjøre dette.

Planlagte kurs kungjøres på www.idrettskurs.no.

Ta gjerne en telefon til idrettskretsen om du vil melde inn et behov for ditt idrettslag, klubb eller idrettsråd!

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.