Idrettsrådene i Hedmark

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.
Vi har 22 idrettsråd i Hedmark fylke - ett i hver kommune.

Finn ditt idrettsråd


Arbeidsområder:

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

 

Basis-lovnorm for idrettsråd (IR), § 1 Formål:

"Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

I mange kommuner fungerer idrettsrådet svært bra, men på landsbasis gjenstår en del før idrettsrådet gjennomgående kan fremstå som det kraftfulle organ på lokalplanet som det bør være.

Godt fungerende idrettsråd, bla. som idrettens talerør overfor det offentlige på kommunenivå, er av avgjørende betydning for om vi skal lykkes med å utvikle idretten og styrke idrettslagenes aktivitetstibud, rammevilkår og idrettens rolle i samfunnet."

Idrettspolitisk dokument påpeker at kompetanseutvikling, spesielt i idrettslagene og idrettsrådene skal være sentrale oppgaver i tingperioden 2007-2011.
Langtidsplanen for Hedmark Idrettskrets beskriver også idrettsråd som et hovedsatsingsområde, blant annet med å gjøre kompetanse tilgjengelig og være en positiv pådriver for idrettsrådene.
For å imøtekomme disse målsettingene fra sentralt og lokalt hold, har vi satt i gang tiltak. Vi har hatt idrettsrådsmøter i Kongsvinger og Alvdal, hvor representanter fra styret og administrasjon har møtt idrettsrådsrepresentanter fra distriktene. I første omgang har målsettingen vært å bli bedre kjent, lytte til erfaringer fra lokalt hold og planlegge videre fremdrift.

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.