Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2011

6. mai 2011 ble ”Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner” fastsatt av Kulturdepartementet.

21.07.2011 00:00     
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Forskriften i sin helhet ligger her.

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Denne ordningen for merverdiavgiftskompensasjon er en utvidelse av den ordningen som tidligere bare omfattet tjenester. Den nye utvidede ordningen omfatter både varer og tjenester. Ordningen er trappet opp fra en totalsum på kr 396 millioner i 2010 til kr 608 millioner i 2011.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Generell informasjon om ordningen:

 • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 1. august 2011.
 • Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2010 vil bli offentliggjort på idrett.no i begynnelsen av desember 2011. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen.
 • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være basert på 35% av totale driftskostnader korrigert for evt. fradrag multiplisert med en faktor på 0,2. Dvs. at maksimalt kompensasjonsbeløp er 7% av søkergrunnlaget (ref. forskriftens § 10). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt.
  Dersom rammen for ordningen (kr 608 millioner) ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkorting av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkorting i 2011.
 • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
 • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2010 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon 2011. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tilligere år enn regnskapsåret 2010.
 • Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettlag), idrettsråd og særkrets/region skal ha mottatt e-post fra NIF vedrørende momskompensasjonsordningen. Mailen er sendt til lederen + organisasjonsleddets adresse:
 • Lederen har fått tilsendt brukernavn og passord som skal brukes ved innrapportering via SportsAdmin.
 • Hvis dere har problemer med SportsAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling: telefon 03615 eller e-post support@idrettsforbundet.no
 • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 300.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 8  gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
 • Det er ikke krav om at den enkelte medlemsorganisasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret (ref. foskriftens §7). Det er tilstrekkelig at sentralleddet dvs. Norges idrettsforbund er registrert i Frivillighetsregisteret.

Innrapportering (søknadsprosedyre):

 • Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag), idrettsråd og særkretser/regioner som i 2010 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er de totale driftskostnadene i 2010. Dette tallet skal innrapporters via vårt medlemsregister SportsAdmin. Alle dette gjelder skal ha fått tilsendt informasjon om dette pr. e-post.

  Se veileder:
  Registrering av driftskostnader i Sportsadmin

 • Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner som i 2010 hadde driftskostnader på over kr 5 millioner skal rapportere på fastsatt skjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor.  Skjema og veiledning er sendt til alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner pr. e-post, men du finner det også her:

Søknadsskjema med veiledning (Trykk "open". Når passordvinduet dukker opp trykk "cancel" for å komme til skjemaet.

Revisorbekreftelse

 • Særforbundene og idrettskretsene må rapportere på et fastsatt skjema, og vil få separat informasjon om dette.
 • Aksjeselskaper eid av en eller flere idrettsorganisasjoner:
  I ordningen er det gitt åpning for at aksjeselskaper som eies fullt ut av en eller flere idrettsorganisasjoner kan inngå i søknaden NIF skal sende på vegne av organisasjonen (ref. forskriftens § 5 2.ledd). Det forutsettes at aksjeselskapet kan dokumenters at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i aksjeselskapet . Et eventuelt overskudd i aksjeselskapet skal anvendes til det frivillige formålet og ved en evt. oppløsning a selskapet skal eiendelene tilflasse de frivillige formålet. Aksjeselskapet skal benytte fastsatt søknadsskjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor. I tillegg må også en oversikt over aksjene i selskapet (aksjeboken) vedlegges søknaden som sendes inn. Skjema med veiledning finner du her:

Søknadsskjema med veiledning AS (Trykk "open". Når passordvinduet dukker opp trykk "cancel" for å komme til skjemaet.

Revisorbekreftelse

Dokumentasjon ved eventuell kontroll
Det skal ikke sendes inne noen form for dokumentasjon utover de som er pålagt å sende inn eget søknadsskjema/revisorrapport.  NIF kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert) (Ref. forskriftens § 13).

Bortfall av kompensasjon
Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales utberettiget eller med for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 24).

 

Henvendelser:

Hvis dere har problemer med SportsAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling: telefon 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.