Idrettsmeldingen i ledermøtet

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s ledermøte i Stjørdal 8. juni 2012 vedtok enstemmig følgende uttalelse om stortingsmelding nr 26 (2011-2012) ”Den norske idrettsmodellen”.

18.06.2012 09:54 Martin Hafsahl
Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) avholdt sitt ledermøte i Stjørdal 8. juni 2012. På møtet presenterte kulturminister Anniken Huitfeldt stortingsmelding nr 26 (2011-2012) med tittelen ”Den norske idrettsmodellen”. I etterkant av gjennomgangen og den påfølgende debatten vedtok NIFs Ledermøte enstemmig følgende uttalelse:

”ET NYTT IDRETTSLØFT
NIFs ledermøte vil uttrykke stor tilfredshet ved at Idrettsmeldingen legger opp til en betydelig økning
av idrettens andel av Tippenøkkelen til 64 %. Dette idrettsløftet kan muliggjøre både et anleggsløft og et ungdomsløft. Statens prioritering av barne- og ungdomsidretten er i tråd med idrettens egne mål. Et ungdomsløft skal sikre at flere unge velger å fortsette med organisert idrett.

Idrettsanlegg
Uten anlegg ingen aktivitet. Derfor er norsk idrett positiv til at anleggsdelen har fått en sentral og stor plass i Idrettsmeldingen. Norsk idrett vil understreke viktigheten av at idrettsanlegg i enda større grad bygges i sambruk med skoler og dermed bidra til gode treningsforhold og fysisk aktivitet i skolen.

Forenkling av søknadsprosesser og justering av tilskuddsatser er meget positivt. Norsk idrett vil understreke viktigheten av at ordningen med programsatsingsmidler videreføres og økes, slik at kostnadskrevende anlegg som er prioritert av særforbundene kan få en viktig og nødvendig toppfinansiering for å bli realisert.

Norsk idrett forutsetter at spillemidler skal brukes til idrettsanlegg og ikke andre formål.

Aktivitet for barn og unge
Norsk idrett er opptatt av ”idrettsglede for alle”, og er enig med Regjeringen om at dette skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at alle barn og unge gis mulighet til å utøve idrett og oppleve mestring ut fra egne behov og forutsetninger.

Styrking av toppidretten
Meldingen beskriver på god måte toppidrettens verdi, og peker på hvordan en positiv prestasjonskultur kan ha overføringsverdi til andre samfunnsområder. Store prestasjoner skaper stort engasjement, begeistring og samhold, og er en kilde til glede og rikere tilværelse.

Endring av tippenøkkelen
Norsk idrett er glad for at Stortingsmeldingen tydelig slår fast at tippenøkkelen skal endres, slik at idrettens andel økes fra 45,5 % til 64 %. Ledermøtet forventer at opptrappingen starter allerede fra 2013, og da helst innføres i sin helhet, samtidig som at alle nye spill som utvikles fordeles gjennom tippenøkkelen. En slik økning vil kunne bidra til at etterslepet på bygging av idrettsanlegg kan reduseres og vil samtidig kunne medvirke til god og forutsigbar finansiering for idrettslag og andre utbyggere, selv om en endring av tippenøkkelen i seg selv vil på kort sikt ikke vil løse idrettens finansieringsbehov fullt ut.

Ledermøtet i Norges Idrettsforbund er opptatt av at idretten lokalt, regionalt og nasjonalt skal ha gode og forutsigbare økonomiske rammer for sin aktivitet. Den økonomiske utviklingen har ikke vært i takt med aktivitetsveksten i norsk idrett de siste 10 årene (42 %). Ledermøtet er positiv til at de lokale aktivitetsmidlene økes fra 10 % til 12,5 %. Dette understreker lokalidrettens betydning.

Ledermøtet etterlyser et helhetlig finansielt samarbeid mellom de ansvarlige departementene der staten ønsker samhandling med frivillig sektor i et folkehelseperspektiv.

Momskompensasjon
Innføring av momskompensasjonsordninger for frivillig sektor og for bygging av idrettsanlegg i 2010 har vært svært positivt for alle organisasjonsledd og har samlet sett gitt norsk idrett 263,7 millioner i 2011.

Ledermøtet forventer at regjeringen følger opp lovnadene om at ordningen for momskompensasjon for frivillig sektor økes til 1,2 mrd innen 2014.

Ledermøtet vil også understreke viktigheten av at rammene for momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg blir slik som nå at idrettslag får 100 % kompensasjon, og dermed en forutsigbar finansiering.

Folkehelse
Idretten er den viktigste bidragsyteren til god folkehelse, integrering og inkludering i samfunnet. Norsk idrett er beredt til å ta et større ansvar utover idrettens egenaktivitet, men dette må være på idrettens premisser.

Idretten har medlemmer som har kunnskap og kompetanse som kan bidra til at staten kan nå sine mål om bedre folkehelse, integrering og inkludering.

Ledermøtet etterlyser et mer tverrdepartementalt samarbeid, også finansielt, som kan gi bedre samhandling med frivillig sektor i et folkehelseperspektiv.”

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.