Idrettsregistreringen

Idrettsregistreringen i 2015 gjennomføres fra 2. januar til 31. januar

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Dette er viktig
Idrettsregistreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar ved at idrettslagene rapporterer nøkkelinformasjon til NIF på en enkel nettbasert løsning.

Hvorfor?
Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten.

Fristen må overholdes
Rapportering til NIF er et krav til samtlige idrettslag. Fristen er 31. januar kl. 24.00.

Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan idrettslaget gå glipp av tilskudd og i ytterste konsekvens kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund jf. NIFs lov § 10-2.

Hvem skal svare?
Styret i idrettslaget er ansvarlig for at det rapporteres korrekte data. Det er imidlertid naturlig at registreringen utføres av den som er ansvarlig for medlemsoversikten i idrettslaget.


Hva skal rapporteres?

1. Oppdatere opplysninger om idrettslaget som adresse, felles e-postadresse og kontonummer.

2. Navn på leder med fødselsdato, adresse og e-postadresse.

3. Navn, adresse og e-postadresse for den som er ansvarlig for politiattest i idrettslaget dersom idrettslaget omfattes av ordningen. http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

4. Navn, adresse og e-postadresse for den som er ansvarlig for medlemsregisteret i idrettslaget

5. Antall medlemmer og aktive medlemmer i idrettslaget inndelt etter alder og kjønn pr. 31. desember 2014.

• Les veiledningen nøye. Utfyllende informasjon finner du på: http://www.idrett.no/idrettsregistreringen og i selve registreringsprosessen i den nettbaserte løsningen.

• Alle tall som skal registreres skal være per 31. desember 2014
• Idrettslaget registrerer først antall medlemmer
• Idrettslaget registrerer deretter antall aktive medlemmer i hver gruppe (aktive medlemmer er antallet medlemmer som utøver en idrettsaktivitet i henhold til definisjonene). I gruppene er det registrert forskjellige idrettsgrener som definerer den type idrettsaktivitet som drives. Særidrettslag har selvsagt bare én gruppe og må registrere aktive medlemmer i denne gruppen. Det er viktig at det kun er egne medlemmer som telles som aktive medlemmer.
• Det er laget tre eksempler som man kan klikke seg gjennom for å få en demonstrasjon av idrettsregistreringen. Gå inn på http://www.idrett.no/idrettsregistreringen for å se disse tre eksemplene (særidrettslag, fleridrettslags og bedriftidrettslag). Husk at det bare er en veiledning.

I fleridrettslag får også den som er registrert som leder av en særidrettsgruppe tilsendt denne e-posten. Lederen skal kun besvare spørsmål om særidrettsgruppen og hvor mange aktive medlemmer det er i gruppen.

Det er viktig at opplysningene er korrekte og i samsvar med de definisjonene som er gitt i veiledningen. Denne finner du både på http://www.idrett.no/idrettsregistreringen samt at den vil være tilgjengelig under selve registreringen.

Brukere av NIFs medlemssystem KlubbAdmin kan etter 01.01.15  hente ut en rapport som viser alle aktuelle tall som er registrert i medlemssystemet pr. 31.12.2014.  Rapporten finnes under knappen «Flere valg» og heter IR-rapport. Merk at dersom dere i januar 2015 sletter medlemmer som var utmeldt før 31.12.2014 MÅ tallgrunnlaget oppgitt i rapporten reduseres tilsvarende da den viser aktive pr. 31.12.

Dersom idrettslaget velger nytt styre eller endrer kontaktinformasjon el. etter at Idrettsregistreringen er avsluttet 31. januar 2015, skal idrettslaget endre dette fortløpende ved å logge inn på http://www.sportsadmin.no.Dette kan gjøres hele året.

Hvordan registrere for <flett inn navn på org>
1. Gå til <flett inn link til verktøykassa>
2. Klikk på "Idrettsregistreringen" i menyen til venstre.
3. Passord: <flett inn pin-kode> (gjelder kun for brukernavnet ”idrettsregistreringen”)

Hvis du har problem med registreringen som veiledningene ikke svarer på, kan du kontakte NIFs IT-support på e-post: ir@idrettsforbundet.no eller telefon 03615 (åpent 08:00 – 20:00 hverdager).

NIFs nyutviklede løsning for medlemsadministrasjon, KlubbAdmin, forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer og er enkel å bruke.  KlubbAdmin vil på sikt gis en funksjon for å erstatte dagens løsning for den årlige «Idrettsregistreringen». Mer informasjon om KlubbAdmin finner du her:  https://klubbadmin.nif.no/default.aspx

Kontaktinfo til idrettskretsen finner du her:

http://www.idrett.no/krets/Sider/kretsforside.aspx

Veiledere for sær- og fleridrettslag:

Demo for særidrettslag


Demo for fleridrettslag


Demo for bedriftsidrettslag


Hvordan registrere for idrettslaget mitt? 

1. Se etter e-post fra Idrettsforbundet som blir sendt 2. januar i idrettslagets felles e-post og/eller leders e-post
2. Følg instruksjoner for pålogging der du også finner passord i den tilsendte e-posten

Dersom du ikke har mottatt e-posten, kan du gjøre følgende:
1. Gå til www.klubbenonline.no
2. Skriv inn navnet til ditt idrettslag under "Finn ditt idrettslag" i menyen til venstre.
3. Klikk på lenken (navnet) på ditt idrettslag i søkereslutatet.
4. Klikk på "Logg på" under verktøykassa i menyen til venstre.
5. Klikk på "Idrettsregistreringen" i menyen til venstre.
6. Logg på med tilsendt brukernavn og passord.

For andre spørsmål:
Kontakt Idrettens Support på telefon 03615 eller e-post ir@idrettsforbundet.no. Idrettens Support er åpen hverdager fra 08.00-20.00.

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.