Klubbguiden

På disse sidene ligger nyttig informasjon til  idrettsklubber, lag og medlemmer om hva det innebærer å være et medlem av Norges idrettsforbund, men også viktig informasjon om hvordan man stifter et idrettslag, hvilke lover og regler som gjelder, og ikke minst hva slags støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
Informasjon til deg som har opprettet et nytt idrettslag:
Idrettslaget ditt er medlem av Norges idrettsforbund (NIF) som er en fellesorganisasjon for idretten i Norge. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon som skal arbeide for at alle skal få mulighet til å utøve idrett ut fra ønsker og behov. Når du melder deg inn i et idrettslag, blir du en del av norsk idrett. Du får både rettigheter og plikter.

Idrettens verdier
Organisasjonens arbeid preges av frivillighet, demokrati,
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Organisasjonsledd under NIF
Særforbund, idrettskretser, særkretser, idrettsråd og idrettslag. Idrettslaget er medlem av og har representasjonsrett i de overordnede organisasjonsleddene. Et idrettslag er en forening der vedtektene danner grunnlag for lagets virksomhet. NIF har vedtatt en standard ”basislovnorm” for idrettslag som inneholder et minimum av hva alle idrettslag må ha i sine vedtekter. Etter at et idrettslag er tatt opp som medlem, kan det vedta nødvendige
tillegg, så lenge disse ikke strider mot NIFs eller andre
organisasjonsledds lover.

Du må følge vedtektene
Som medlem er du ikke bare forpliktet til å følge idrettslagets vedtekter, men også lover, bestemmelser og retningslinjer vedtatt av NIF og andre organisasjonsledd. Idrettslagets vedtekter vil du få ved å henvende deg til ditt idrettslag. For å bli medlem må du betale medlemskontingenten. Du blir medlem når første kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av lagets medlemmer på årsmøte.

Lisens og treningsavgift
I tillegg må du noen ganger betale en treningsavgift som er
fastsatt av lagets egne medlemmer på årsmøtet eller av
styret. Denne avgiften varierer fra idrett til idrett. I noen idretter må det også betales en ”lisens” til det aktuelle særforbundet før du kan delta i konkurranser. I denne ”lisensen” ligger det ofte en forsikringsordning som kommer deg til gode ved eventuelle idrettsskader. Lisensens  størrelse fastsettes normalt på særforbundets årsmøte/ting. Kontakt gjerne ditt idrettslag for å få vite hva de totale kostnadene utgjør i året.

Hva koster det?
Normalt må du betale medlemskontingenten i begynnelsen av året. Kontingenten har du vanligvis ikke krav på å få tilbake ved utmelding, med mindre årsmøtet har bestemt noe annet.

Stemmerett på årsmøtet
Alle medlemmer kan delta på årsmøtet. Medlemmer som er
over 15 år og har vært tilsluttet laget i minst en måned, har
stemmerett og er valgbare til lagets styrer. Ingen kan
imidlertid møte eller avgi stemme ved fullmakt. På årsmøtet kan du påvirke idrettslagets beslutninger ved din tale-, forslags- og stemmerett. Her kan du blant annet foreslå, og stemme over, de personer du ønsker skal sitte i idrettslagets styre. Du kan også være med på å bestemme om laget skal utføre dugnadsarbeid.

Dugnad
Dugnadsarbeid er i utgangspunktet frivillig, all den tid
idrettsorganisasjonen er tuftet på frivillighet. Mange idrettslag forventer at du deltar på dugnader ettersom dugnadsarbeid kommer medlemmene til gode og bidrar til å holde avgiftene nede. Derfor er også de fleste medlemmene positive til slikt arbeid. Formelt er det imidlertid bare idrettslagets årsmøte som har rett til å pålegge medlemmene å utføre dugnad.

Straffebestemmelser
NIF har vedtatt et sett med straffebestemmelser som gjelder
for hele norsk idrett. Et medlem kan bli straffet dersom
vedkommende f.eks. begår økonomiske misligheter, bryter
sikkerhetsbestemmelser, bryter NIFs dopingbestemmelser
eller bruker rusmidler i forbindelse med et idrettsarrangement. Straffene er alt fra irettesettelse til tap av medlemskap. Overtredelse av straffebestemmelsene skal behandles av et domsorgan oppnevnt av NIF eller særforbund.

Konkurranseregler
Særforbund har normalt også egne kamp- og konkurranseregler. Reglene inneholder idrettsgrenens ”spilleregler”, som f.eks. at man kan få rødt kort i fotball.

Tvister løses innenfor idretten
Alle tvister i forhold til idrettens regelverk, skal løses med endelig virkning innen organisasjonens styrende og dømmende organer. Som medlem er du derfor normalt avskåret fra å fremme slike krav til de sivile domstoler. Dersom man i idretten blir utsatt for en handling som rammes av ordinære sivil- eller strafferettslige bestemmelser kan man forfølge dette på vanlig måte overfor politi- og/eller ordinære domstoler.

Bruk av personopplysninger
Som medlem blir du registret i idrettslagets og NIFs dataregister. Dette innebærer at ditt navn, adresse, telefonnummer, eventuelle funksjoner i idrettslaget, deltakelse i konkurranser og eventuelle resultater blir registrert.

Personlig profil: www.minidrett.no
Etter at opplysningene er registrert i de sentrale registrene, vil det bli opprettet en personlig side med brukernavn og passord. Du kan da endre opplysningene ved behov samt bestemme om opplysningene skal kunne benyttes til andre formål enn idrettsadministrasjon.

Når dine personopplysninger er registrert vil opplysningene
være tilgjengelige for de administrasjonene som er tilsluttet
NIF og som arbeider med klubben din samt de idrettene du
deltar i. Opplysningene skal bare være tilgjengelige for
godkjente personer i NIF som har behov for opplysningene i
forbindelse med administrering av dine aktiviteter.
NIF har vedtatt ett sett med bestemmelser for idrettens
behandling av personopplysninger. De gjelder for alle
organisasjonsledd tilsluttet NIF.
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.