Om momskompensasjon

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Status vare- og tjenestemoms 2011
Ordningen med momskompensasjon på varer og tjenester vil også i 2011 bli administrert av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). NIF skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemmer på lik linje med fjoråret. Vi venter på  en offentliggjøring fra Kulturdepartementet om forskriften for årets momskompensasjonsordning.

Inntil denne forskriften forligger kan vi med stor grad av sannsynlighet si følgende:

- Alle medlemmene våre skal sende inn søknad om momskompensasjon til Norges idrettsforbund.

- Søknadsfristen for våre medlemmer er 1.august 2011.

- Det søkes via vårt medlemssystem (Sporsadmin) på lik linje med fjoråret. Unntatt fra dette er særforbund, idrettskretser og aksjeselskaper som er 100%  eid av våre medlemmer. Disse skal søke på egne søknadsskjemaer som vil bli tilgjengelige i løpet av mai.

- Alle vil få tilsendt informasjon via mail når Sportsadmin er åpnet for å legge inn søknad. Dette vil skje i løpet av mai måned.

- Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2010 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon.

- Det innføres en beløpsgrense på når man må ha en egen revisoruttalelse på søknaden. Beløpsgrensen settes sannsynligvis på kr 5 millioner i omsetning. Hvis omsetningen i organisasjonsleddet er over kr 5 millioner vil man måtte ha inn revisor, samt fylle ut et eget søknadsskjema.

- Utbetaling vil skje i desember 2011.

Ordningen er trappet opp fra en totalsum på kr 396 millioner i 2010 til kr 608 millioner i 2011.

Det vil bli lagt ut mer informasjon om ordningen på denne siden så snart forskriften er offentliggjort og de interne søknadsprosedyrene i NIF er tilrettelagt.

Dette vil skje i løpet av mai måned.

 


 

Momskompensasjon - idrettsanlegg  
Regjeringen har innført en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Stortinget har i Revidert nasjonalbudsjett 2010 bevilget kr. 50.000.000,- til ordningen. Ordningen er søknadsbasert og vil forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

 
 

 

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.