Rapporter / forskning

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Ungdomsidrett i endring:
Tallenes tale om norsk ungdomsidrett 2006-2011

I denne rapporten fokuseres det på utviklingen i ungdomsidretten, både knyttet til endring over tid og endring med utøvernes alder. Mange avslutter sin idrettsdeltakelse i løpet av ungdomsårene. Analysen av data fra idrettsregistreringen (idrettsforbundets egen registrering) viser store ulikheter mellom idrettene når det gjelder gutter og jenters deltakelse.
Rapport: Ungdomsidrett i endring (NTNU 2012)


Ungdom og trening

Rapporten undersøker treningsvaner og sosiale skillelinjer i treningsvaner til ungdom. Skillelinjene som belyses er kjønn, alder, klassebakgrunn, majoritets-/ minoritetsbakgrunn og om foreldrene har god eller dårlig råd. Rapporten tar også for seg om ungdom som trener på ulike areaer (idrettslag, treningssentre og på egen hånd) skiller seg fra hverandre. I tillegg ser den på om treningsvanene har endret seg i perioden 1992-2010.

Rapport: Ungdom og trening


Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge

En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer.
Helsedirektoratet har kartlagt aktivitetsnivå og fysisk form i et utvalg på 2299 barn og unge.
Deltakelsesprosenten var 89 prosent for 9-åringene og 74 prosent for 15-åringene. Denne rapporten presenterer de første landsrepresentative dataene på dette området i Norge. Studien er omfattende og unik på verdensbasis. 

"Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge"Orker ikke, gidder ikke, passer ikke?
Om frafallet i norsk idrett.Ørnulf Seippel, Institutt for samfunnsforskning


 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.